Algemene voorwaarden

‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’


GEDRAGSREGELS VOOR HET LID:
• Er is respect voor je trainingspartners (en zijn/haar niveau).
• Je bent respectvol naar het team van Protect & Defend, instructeurs, assistenten en overige medewerkers.
• Wij zijn altijd sportief, ook wanneer anderen dit niet zijn.
• Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
• Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.
• Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, ongewenste intimiteiten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zullen een aanleiding zijn voor sancties.
• Bij vervelende ervaringen met andere leden, geef je dit eerst aan bij de persoon zelf. Als deze persoon niet luistert ga je direct naar de instructeur of een ander persoon uit ons team.
• Bij overige vervelende ervaringen kan je terecht bij ons vertrouwenspersoon Jana Lieve van der Zeeuw
• Vragen over het beleid van Protect & Defend dienen gesteld te worden aan Michael Dikmans of Jason van der Zeeuw.
• Je houdt controle over jezelf en zal bijdragen aan een prettige sfeer voor, tijdens en na de lessen.
• Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
• Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
• Wij zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/-vereniging.
• Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
• De sporters zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.
• Het gebruik van doping en stimulerende middelen zijn verboden.
• Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden.

GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER:
• De trainer is speciaal gecertificeerd om de sportlessen te geven.
• De trainer heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
• De trainer brengt de leden passie bij voor de sport.
• De trainer is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
• De trainer zorgt dat de trainingsruimte na de training (op tijd) leeg is van de gebruikte middelen.
• De trainer ziet de meerwaarde om het zelfverdedigingssysteem als middel in te zetten voor de vorming van de leden.
• De trainer creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
• De trainer houdt gebruik van doping en stimulerende middelen tegen.
• De trainer behandelt ieder lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.
• De trainer heeft aandacht voor fair play.
• De trainer gebruikt geen alcohol of tabak tijdens het trainen van de leden.
• De trainer zorgt ervoor dat de huis- en gedragsregels voor de leden nageleefd worden.

GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN HET LID:
• De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
• De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
• De ouder/verzorger zorgt ervoor dat het kind/de jongere op tijd aanwezig is voor een training of een examen.
• De ouder/verzorger ziet er op toe dat het kind/de jongere zich op tijd afmeldt voor een training of een examen.
• De ouder/verzorger spreekt het kind/de jongere aan op eventueel wangedrag.
• De ouder/verzorger blijft (met uitzondering van de proeflessen) niet bij de les aanwezig

ALGEMENE REGELS:
• Voor deelname aan de lessen van volwassen Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
• Leden mogen geen antecedenten hebben bij Justitie.
• Leden van Protect & Defend onthouden zich van enige vorm van politiek of religieus extremisme, hebben respect voor hun medemens en dier en staan voor de normen en waarden van onze samenleving.
• Protect & Defend behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les, leveltests, seminars e.d. te verwijderen van de leslocatie.
• Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Protect & Defend worden beëindigd en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht.
• Wanneer blijkt dat het lid onjuiste gegevensaan Protect & Defend heeft verstrekt, kan onmiddellijk beëindiging van het club lidmaatschap volgen en blijft de betalingsverplichting voor de lopende periode van kracht.
• Het deelnemen aan lessen, leveltesten, seminars, trainingskampen e.d. geschiedt geheel op eigen risico.
• Protect & Defend zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen, leveltesten, seminars, e.d. wordt opgelopen.
• Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.
• Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de sportscholen, en op andere locaties waar getraind en/of getest wordt, achtergelaten kleding en voorwerpen.
• Het is leden van Protect & Defend scholen ten strengste verboden om technieken, principes en tactics te onderwijzen aan derden. Ook niet onder de noemer zelfverdediging of enig ander (zelfbedachte) naam. Op straffe van acute uitzetting bij school.
• Protect & Defend aanvaard geen verantwoordelijkheid en de student ontheft Protect & Defend van elke aansprakelijkheid.
• Ieder lid vanaf 18 jaar moet verplicht een WA-verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten.
• Het lid verkeert in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. In geval van fysieke of geestelijke aandoening eerst met de arts/therapeut en vervolgens met de instructeur overleggen alvorens aan te melden voor de trainingen.

BETALINGEN LESSEN, SEMINARS, BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP:
• Betaling van het Protect & Defend lidmaatschap dient periodiek voorafgaand aan de nieuwe maand aan Protect & Defend voldaan te worden via: NL79ABNA0861419375 t.n.v. Protect & Defend B.V.
• Opzeggen van het Protect & Defend-lidmaatschap moet schriftelijk volgens instructies van Protect & Defend te geschieden. Uitsluitend schriftelijk opzeggen. Mondeling opzeggen is niet mogelijk.
• Protect & Defend hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
• Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.

VAKANTIES:
• Alle Krav Maga scholen zijn gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens schoolvakanties. Deze schoolvakanties starten op de vrijdag vóór het weekend van de desbetreffende vakantie.
• Vakantieroosters zijn te bekijken via onze website: Lesrooster Protect & Defend – Protect & Defend (protectanddefend.nl) en Het laatste nieuws – Protect & Defend (protectanddefend.nl) / en worden vroegtijdig vermeld en herhaalt op al onze social media kanalen, nieuwsbrief en whatsapp groepen
• Tijdens vakantieperioden dat wij gesloten zijn, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maandbedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

Available Appointments on 22 april 2024

  12:40 – 13:101 space available
  13:10 – 13:401 space available
  13:40 – 14:101 space available
  14:10 – 14:401 space available
  14:40 – 15:101 space available
  15:10 – 15:401 space available
  15:40 – 16:101 space available